Avil-Logistics

AVIL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku, kod pocztowy 80-809,  przy ul. Prof. Stanisława Szpora 9/74, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000674590, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 5833243580, REGON 367103951